លោក​សាស្រ្ដាចារ្យ V.N. Parthiban មានសញ្ញាបត្រច្រើនជាងគេលើពិភពលោក !


professor-v-n-parthibanលោកសាស្រ្ដាចារ្យ V.N. Parthiban ជាសាស្ដ្រាចារ្យម្នាក់នៅរដ្ឋ ជិនណៃ(Chennai) នៃប្រទេសឥណ្ឌា ដែលទទួលបានសញ្ញាបត្រច្រើនជាងគេបំផុត។ សម្រាប់គាត់ សញ្ញាបត្រគាត់ មិនមែនមួយ ឬ ពីរ ប៉ុន្តែមាន រហូតដល់ទៅ ១៤៥ សញ្ញបត្រដែលគាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយចំណាយពេលជាង ៣០ឆ្នាំ។

ខ្ញុំពិតជារីករាយជាមួយនឹងការសិក្សា វាមិនជាការលំបាកទាំងអស់នោះទេ។ ខ្ញុំបាននឹងកំពុងបន្ដត្រៀមសម្រាប់ការប្រឡងយកសញ្ញាបត្រថ្មីមួយទៀត។

១៤៥ សញ្ញាបត្រ

លោកសាស្ដ្រាចារ្យទទួលបានសញ្ញាបត្រតាមជំនាញដូចខាងក្រោម៖

  • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ចំនួន ៨ លើផ្នែកនីតិសាស្ដ្រ

  • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ចំនួន ១០ លើផ្នែកសិល្បៈ

  • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ចំនួន ៨ លើផ្នែកពាណិជ្ជសាស្ដ្រ

  • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ចំនួន ៣ លើផ្នែកវិទ្យាសាស្ដ្រ

  • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ចំនួន ១២ លើផ្នែកទស្សនវិជ្ជា

  • បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ចំនួន ៩ លើផ្នែកគ្រប់គ្រង់ជំនួញ និង សញ្ញាបត្រតាមជំនាញផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។

    records

Advertisements

About Bona

បណ្ដាញសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ចែករំលែក ពិភាក្សា ពីជ្រុងមួយនៃប្រទេសកម្ពុជា

Posted on February 28, 2017, in គ្រូបង្រៀន, អន្ដរជាតិ and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s