កំណាព្យ៖ ល្បើកក្រើនជាតិ


1

Advertisements

Posted on March 28, 2014, in កំណាព្យ. Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. គាត់ឈ្មោះ ប៊ូ ប៉ូ

    ម្ចាស់អូនអើយ វេទិកា សហគមន៍ លីនុច កម្ពុជា ដូចជាគ្មាន រ ទេ

    • ឯកសារដើម ឆ្នាំទី៥៣ លេខ២ ខែមេសា-ឧសភា-មិថុនា បោះពុម្ពឆ្នាំ ១៩៩៩ គេសរសេរបែបហ្នឹង “ប៊ូ ប៊ូ” ។

      អរគុណជាអនេកប្បការ ម្ចាស់បង ! វេទិកា ពិតជាគ្មាន “រ” ទេ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: