ស្វែងយល់ពីពាក្យខ្មែរ៖ សម្រង់ពាក្យដែលសរសេរជាមួយ “ណ” និង ពាក្យដែលសរសេរជាមួយ “ឡ”


ខាងក្រោមនេះជាសម្រង់ពាក្យដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ

Specal-Text-in-A5_Page_04 Specal-Text-in-A5_Page_05 Specal-Text-in-A5_Page_06 Specal-Text-in-A5_Page_07 Specal-Text-in-A5_Page_08 Specal-Text-in-A5_Page_09 Specal-Text-in-A5_Page_10 Specal-Text-in-A5_Page_11 Specal-Text-in-A5_Page_12

Advertisements

About Bona

បណ្ដាញសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ចែករំលែក ពិភាក្សា ពីជ្រុងមួយនៃប្រទេសកម្ពុជា

Posted on June 10, 2013, in ស្វែងយល់ពីពាក្យខ្មែរ, អក្សសាស្ដ្រខ្មែរ and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: