អំពីត្រា និង​ផ្លិត​មន្ត្រី​សង្ឃ


ត្រា និង​ផ្លិត​មន្ត្រី​សង្ឃ

សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ, ព្រះសង្ឃនាយក ឬ​សម្ដេច​ព្រះ​សង្ឃ​នាយក និង​មន្ត្រី​សង្ឃ​ទីរាជាគណៈ, ឋានានុក្រម​គ្រប់​ថ្នាក់ មាន​ត្រា​និង​ផ្លិត​ជា​គ្រឿង​សំគាល់ ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ

អំពីត្រា

ត្រា​សម្ដេច​ព្រះ​សង្ឃរាជ

ត្រូវ​ធ្វើ​មាន​រូប​ប្រាសាទ នៅ​ចំ​កណ្ដាល ខាង​ស្ដាំ​មាន​ ​ស្រួច ខាង​ឆ្វេង​មាន​ថូ​ទឹក​កណ្ឌី មាន​ក្បាច់ភ្ញី​ ភ្លើង​ខាង ៗ នៅ​គែម​រឿ​ជុំ​វិញ​មាន​ក្បាច់​ត្របក​ឈូក ។

ត្រា​ព្រះ​រាជា​គណៈ គ្រប់​ថ្នាក់

ត្រូវ​ធ្វើ​ស្រួច នៅ​ចំ​កណ្ដាល មាន​ក្បាច់​ភ្ញី​ភ្លើង​ ខាង ៗ នៅ​គែម​រឿ​ជុំ​វិញ មាន​ក្បាច់​ត្របក​ឈូក ។

ត្រា​មេគណ

ត្រូវ​ធ្វើ​ទំហំ ០,០៥៥ម ត្រូវ​ធ្វើ​ជា​ក្បាច់​រូប​ផ្លិត​ស្រួច មាន​ក្បាច់​ភ្ញី​ភ្លើង​ខាង ៗ នៅ​គែម​រឿ​ជុំ​វិញ ត្រូវ​ធ្វើ​ ក្បាច់​ត្របក​ឈូក នៅ​ក្រោម​​ត្រូវ​មាន​ឆ្លាក់​ អក្សរ​ខ្មែរ​សំគាល់​ថា​ជា មេគណ ។

ត្រា​អនុគណ

ត្រូវ​ធ្វើ​ទំហំ ០,០៥៣ម ត្រូវ​ធ្វើ​ក្បាច់​ជា​​ផ្លិតរូប​ឆែក​ជុំ​ វិញ មាន​ក្បាច់​ភ្ញី​ភ្លើង​ខាង ៗ នៅ​គែម​រឿ​ជុំ​វិញ ត្រូវ​ធ្វើ​ ក្បាច់​ត្របក​ឈូក នៅ​ក្រោម​​ត្រូវ​មាន​ ឆ្លាក់​អក្សរ​ខ្មែរ​សំគាល់​ថា​ជា អនុគណ ។

ត្រា​ឋានានុក្រម (ព្រះគ្រូនិង​ព្រះ​បាឡាត់ ព្រះ​វិន័យធរ និង​ព្រះ​វិន័យធម្ម ឬ​ព្រះ​ធម្មធរ)

ត្រូវ​ធ្វើ​ផ្លិត​មូល​ឆែក​ជុំ​វិញ​ចំ​កណ្ដាល មាន​ក្បាច់​ភ្ញី​ ភ្លើង​ខាង​ៗ នៅ​គែម​រឿ​ជុំ​វិញ មាន​ក្បាច់​ត្របក​ឈូក​។

ត្រា​ព្រះ​សមុហ៍

ត្រូវ​ធ្វើ​ផ្លិត​មុខ​ព្រហ្ម​ចំ​កណ្ដាល មាន​ក្បាច់​ភ្ញី​ភ្លើង​ខាង ៗ នៅ​គែម​រឿ​ជុំ​វិញ មាន​ក្បាច់​ត្របក​ឈូក ។

ត្រា​ព្រះ​បាឡាត់​គណ​ ព្រះ​វិន័យធរ​គណ និង ព្រះ​វិន័យធរ​អនុគណ

ត្រូវ​ធ្វើ​ទំហំ ០,០៥០ ម ត្រូវ​ធ្វើ​ក្បាច់​ជា​រូប​ផ្លិត​មូល​ឆែក​ជុំ​វិញ មាន​ក្បាច់​ភ្ញី​ភ្លើង​ខាង ៗ នៅ​គែម​រឿ​ជុំ​វិញ​ត្រូវ​ធ្វើ​ក្បាច់​ត្របក​ឈូក នៅ​ក្រោម​រូប​ផ្លិត​ត្រូវ​មាន​ឆ្លាក់​អក្សរ​ខ្មែរ​សំគាល់​ថា​ជា បាឡាត់​គណ វិន័យធរ​គណ ឬ វិន័យធរ​អនុគណ ។

ត្រា​ព្រះ​សមុហ៍​គណ​គណ និង ព្រះ​សមុហ៍​អនុគណ

ត្រូវ​ធ្វើ​ទំហំ ០,០៥០ ម ត្រូវ​ធ្វើ​ក្បាច់​ជា​រូប​ផ្លិត​មុខ​ព្រហ្ម ដូច​ផ្លិត​សម្រាប់​សមុហ៍ របស់​ព្រះ​រាជា​គណៈ​ទាំង ៤ ថ្នាក់ មាន​ក្បាច់​ភ្ញី​ភ្លើង​ខាង ៗ នៅ​គែម​រឿ​ជុំ​វិញ​ត្រូវ​ធ្វើ​ក្បាច់​ត្របក​ឈូក នៅ​ក្រោម​រូប​ផ្លិត​ត្រូវ​មាន​ឆ្លាក់​អក្សរ​ខ្មែរ​សំគាល់​ថា​ជា សមុហ៍​គណ ឬ សមុហ៍​អនុគណ ។

ត្រា​លេខាធិការ​គណ និង អនុលេខាធិការ​អនុគណ

ត្រូវ​ធ្វើ​ទំហំ ០,០៥០ ម ត្រូវ​ធ្វើ​ក្បាច់​ជា​រូប​សីមា មាន​ក្បាច់​ភ្ញី​ភ្លើង​ខាង ៗ នៅ​គែម​រឿ​ជុំ​វិញ​ត្រូវ​ធ្វើ​ក្បាច់​ត្របក​ឈូក នៅ​ក្រោម​រូប​ផ្លិត​ត្រូវ​មាន​ឆ្លាក់​អក្សរ​ខ្មែរ​សំគាល់​ថា​ជា លេខាធិការ​គណ ឬ អនុ​លេខាធិការ​អនុគណ ។

ត្រា​ចៅអធិការ

ត្រូវ​ធ្វើ​ទំហំ ០,០៥០ ម ត្រូវ​ធ្វើ​ក្បាច់​ជា​​ផ្លិត​មុខ​ព្រហ្ម ផ្លិត​រងមាន​ក្បាច់​ភ្ញី​ភ្លើង​ខាង ៗ នៅ​គែម​រឿ​ជុំ​វិញ​ត្រូវ​ធ្វើ​ក្បាច់​ត្របក​ឈូក នៅ​ក្រោម​រូប​ផ្លិត​ត្រូវ​មាន​ឆ្លាក់​អក្សរ​ខ្មែរ​សំគាល់​ថា​ជា ចៅអធិការ នាម​វត្ត ឈ្មោះ​ឃុំ ស្រុក ខេត្ត ។

អំពីផ្លិត

ផ្លិត​សម្ដេច​ព្រះ​សង្ឃរាជ

សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជត្រូវប្រើផ្លិត ពណ៌​លឿង

ផ្លិត​ព្រះ​រាជា​គណៈ

ព្រះរាជាគណៈគ្រប់ថ្នាក់ត្រូវប្រើផ្លិតតាមឋានៈដូចខាងក្រោម៖

ថ្នាក់​ឯក : ពណ៌​ក្រហម

 – ថ្នាក់​ទោ : ពណ៌​បៃតង

ថ្នាក់​ត្រី : ពណ៌ស្វាយ

ថ្នាក់​ចត្វា : ពណ៌​ខៀវ

ផ្លិត​ឋានានុក្រម

ព្រះ​គ្រូ ព្រះ​បាឡាត់ ព្រះ​វិន័យធរ ព្រះ​វិន័យធម្ម ឬ​ ព្រះ​ធម្មធរ ត្រូវ​ប្រើ​ផ្លិត​មូល​ឆែក​ជុំ​វិញ ។ ឯ​ព្រះ​សមុហ៍ ត្រូវ​ប្រើ​ផ្លិត​មុខ​ព្រហ្ម ។ ចំពោះ​ពណ៌ ត្រូវ​ធ្វើ​ តាម​ថ្នាក់​ព្រះ​រាជា​គណៈ​ដែល​បាន​តែងតាំង ។

រៀបរៀងដោយ៖ ម៉ី យ៉ាំ (១៩៩៨)

Advertisements

About Bona

បណ្ដាញសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ចែករំលែក ពិភាក្សា ពីជ្រុងមួយនៃប្រទេសកម្ពុជា

Posted on November 15, 2012, in ព្រះពុទ្ធសាសនា and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: