ស្វែងយល់ពីពាក្យខ្មែរ ៖ ក, ក៏, ករ និង ករណ៍


ថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកពាក្យចំនួនបួន ដែលមានសូរដូចគ្នា ប៉ុន្តែន័យនៃពាក្យខុសគ្នា  មកបង្ហាញដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និង សម្រាប់ជាការពិចារណា ទាំងអស់គ្នាក្នុង ភាសាជាតិយើង។ ខាងក្រោមនេះជាអត្ថន័យនៃពាក្យទាំងបួន ៖

 (ន) អវយវៈដែលតពីក្បាលទៅស្មា ឬ ទៅនឹងខ្លួននៃមនុស្ស សត្វ។ ដៃជើងមនុស្សក៏មានកដែរ ឧទាហរណ៍៖ កដៃ  កជើង។ ទងខាងដើមកួរស្រូវក៏ហៅថាកដែរ ឧទាហរណ៍៖ កស្រូវ។ កន្លែងដែលតភ្ជាប់ពីមាត់ដប ឬ ក្អមជាដើម ចុះទៅទល់ នឹងតួដបឬក្អម ក៏ហៅថាកដែរ ឧទាហរណ៍៖កដប កក្អម

 (កិ) តាំង ផតើម , តាំងធើ្វ ឧទាហរណ៍៖ កសាង, កកើត, កចេតិយ, កភូមិ ។

ក៏  (និ) ពាក្យជាសន្ធាន មានសំឡេងកញ្ឆក់ខ្លី សម្រាប់និយាយតប្រយោគដោយឡែក ឧទាហរណ៍៖ អ្នក ក៏ ទៅ , ខ្ញុំក៏ទៅ , ធើ្វ ដូច្នេះ ក៏ បាន , របស់នេះរូបក៏ល្អតម្លៃក៏ថោក ។ 

ករ  (ន-បា) ដៃ ឧទាហរណ៍៖ លើកករប្រណម្យ(លើកដៃប្រណម្យ)

ករណ៍ (បា) ប្រើភ្ជាប់ជាមួយ ពាក្យពេចន៍ផ្សេងៗ ដូចជា៖ ឧបករណ៍,  អធិករណ៍,  និរាករណ៍ ជាដើម។

Advertisements

About Bona

បណ្ដាញសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ចែករំលែក ពិភាក្សា ពីជ្រុងមួយនៃប្រទេសកម្ពុជា

Posted on November 4, 2012, in ស្វែងយល់ពីពាក្យខ្មែរ and tagged , , . Bookmark the permalink. 14 Comments.

 1. អរគុណដែលបានចែករំលែក

  • 😀 ប្ដូរអរគុណជាអីផ្សេងមកបង​ !!!​ មានតិចចែកតិច​ មានច្រើនចែកច្រើន បើខ្វះខាតប្រាប់ផងម្ចាស់បង

 1. Pingback: Anonymous

 2. Pingback: Anonymous

 3. Pingback: Anonymous

 4. Pingback: Anonymous

 5. Pingback: ស្វែងយល់ពីពាក្យខ្មែរ ៖ កាឡា និង ក្រឡា « បណ្ដាញសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ចែករំលែក ពិភាក្សា ពីជ្រុង

 6. Pingback: Anonymous

 7. Pingback: Anonymous

 8. Pingback: Anonymous

 9. Pingback: Anonymous

 10. Pingback: ស្វែងយល់ពីពាក្យខ្មែរ ៖ កកិច-កកុច « បណ្ដាញសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ចែករំលែក ពិភាក្សា ពីជ្រុងមួយនៃ

 11. Pingback: ស្វែងយល់ពីពាក្យខ្មែរ ៖ កកិច-កកុច « បណ្ដាញសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ចែករំលែក ពិភាក្សា ពីជ្រុងមួយនៃ

 12. Pingback: ស្វែងយល់ពីពាក្យខ្មែរ ៖ កកិច-កកុច « បណ្ដាញសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ចែករំលែក ពិភាក្សា ពីជ្រុងមួយនៃ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: