មិនមែនឃោសនារកសំឡេងឆ្នោតទេ​​​


Advertisements

About Bona

បណ្ដាញសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ចែករំលែក ពិភាក្សា ពីជ្រុងមួយនៃប្រទេសកម្ពុជា

Posted on September 25, 2012, in ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត and tagged . Bookmark the permalink. 4 Comments.

  1. ខ្ញុំពិនិត្យឈ្មោះរួចហើយ

  2. am go already…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: