៨ ឆ្នាំហើយ ដែលមកនៅ​ ភូមិ វ៉ើតប្រេសនេះ!!!


ប្លក់នេះត្រូវបានខ្ញុំបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០០៤ មកម្ល៉េះ រហូតមកទល់ពេលនេះវាមានអាយុ ៨ឆ្នាំហើយ ជាមួយនឹងការរវល់ខ្លះៗ និង ខ្ជិលផង នៅឆ្នាំខ្លះប្លក់នេះគ្មានប្រកាសទេ ដូចជា៖ ២០០៥ និង ២០០៦ ជាដើម ។

ទើបតែពេលថ្មីៗ នេះ ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារផ្ទះ និង មានប្រកាសខ្លះៗ ឡើងវិញ ដើម្បីកុំឲ្យដាច់ញាតិមិត្ត ដែលនៅក្នងភូមិ និង ដើម្បីចែករំលែកនូវព័ត៌មាន ។ ជាមួយគ្នានេះប្លក់ថ្មីមួយទៀតក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងដែរ នៅថ្ងៃទី ០៤ សីហា ឆ្នាំ ២០១២ ដើម្បីចែករំលែកនូវចំណេះដឹងទាក់ទងនឹង បច្ចេកវិទ្យា  ជាពិសេសគឺ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការលីនុច clc4u.wordpress.com

ទ្វារផ្ទះក្នុងភូមិវ៉ើតប្រេសមួយនេះ បើកចំហជានិច្ច 😀 😀 😀

Advertisements

About Bona

បណ្ដាញសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ចែករំលែក ពិភាក្សា ពីជ្រុងមួយនៃប្រទេសកម្ពុជា

Posted on September 19, 2012, in ផ្ទាល់ខ្លួន and tagged . Bookmark the permalink. 12 Comments.

  1. មកនៅយូរយាហើយ គួរតែតម្លើងឋានៈជាមេភូមិអោយហើយចឹង 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: