ប្លក់ថ្មីរបស់ខ្ញុំ


សូមរីករាយជាមួយប្លក់ថ្មីរបស់ខ្ញុំមួយទៀតដែលមានអាសយដ្ឋាន៖ clc4u.wordpress.com បង្គើតឡើងដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិលីនុចនិង បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត​។

Advertisements

About Bona

បណ្ដាញសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ចែករំលែក ពិភាក្សា ពីជ្រុងមួយនៃប្រទេសកម្ពុជា

Posted on September 4, 2012, in ផ្ទាល់ខ្លួន. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: