លទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី ៣ (ស្រុកកោះធំ)


១-ឃុំឈើខ្មៅរូបភាព

២-ជ្រោយតាកែវរូបភាព

៣-ឃុំកំពង់កុងរូបភាព

៤-ឃុំកោះធំ ករូបភាព

៥-ឃុំកោះធំ ខរូបភាព

៦-ឃុំលើកដែករូបភាព

៧-ឃុំពោធិបានរូបភាព

៨-ឃុំព្រែកជ្រៃរូបភាព

៩-ឃុំព្រែកស្ដីរូបភាព

១០-ឃុំព្រែកថ្មីរូបភាព

១១-ឃុំសំពៅពូនរូបភាព

Advertisements

About Bona

បណ្ដាញសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ចែករំលែក ពិភាក្សា ពីជ្រុងមួយនៃប្រទេសកម្ពុជា

Posted on June 25, 2012, in ព័ត៌មានក្នុងប្រទេស and tagged . Bookmark the permalink. 1 Comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: