ស្វែងយល់ពាក្យខ្មែរ


Advertisements

About Bona

បណ្ដាញសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ចែករំលែក ពិភាក្សា ពីជ្រុងមួយនៃប្រទេសកម្ពុជា

Posted on November 23, 2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. តើគួរបន្ដនិយាយពាក្យដែលគ្មានអត្ថន័យច្បាស់លាស់ ឬ យ៉ាងណា? ចុះវិទ្យាស្ថានភាសាជាតិកំពុងធ្វើអ្វី?

  2. បើ​ខ្ញុំ​និយាយ​ពាក្យ​ គប់​គិត​ បែប​គ្មាន​នរណា​ស្តាប់​ខ្ញុំ​យល់​ទេ​ ហើយ​គេ​ប្រហែល​គិត​ថា​ខ្ញុំ​និយាយ​មិន​ច្បាស់​

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s