រដូវបិទនេសាទ


រួមគ្នាការពារមច្ឆាជាតិ

Photo: Cambodian boy with giant barb
Photo: Giant catfish on a boat
Advertisements

About Bona

បណ្ដាញសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ចែករំលែក ពិភាក្សា ពីជ្រុងមួយនៃប្រទេសកម្ពុជា

Posted on August 23, 2009, in ព័ត៌មានក្នុងប្រទេស. Bookmark the permalink. 6 Comments.

  1. ត្រូវចេះរួមរស់ជាមួយ ធម្មជាតិ

  2. សម្បត្តិ

    វា​អា​ស្រ័យ​លើ​អ្នក​នេសាទ​ផ្ទាល់​តែ​ម្តង ត្រូវ​ចេះ​គិត​ដោយ​ខ្លួន​ឯង ថា​តើ​ពេល​ដែល​អស់​ត្រី​ទៅ មាន​អ្វី​នេសាទ​ទៀត។ ឥឡូវ​ខ្មែរ​កំពុង​បាត់​បង់​ពូជ​ត្រី​ច្រើន​ណាស់ និង​កូន​ខ្មែរ​កំពុង​តែ​មិន​ស្គាល់​ត្រីនៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ខ្លួនឯង​ទៅ​ទៀត ។ និយាយ​ជា​រួម​ច្បាប់​ស្រុក​ខ្មែរ​មាន តែ​គ្មាន​អ្នក​អនុវត្តន៍​ អ្នក​អនុវត្តន៍​ច្បាប់​ច្រើន​តែ​ងងឹត​មុខ នៅពេល​ដែល​ចុះ​ប្រតិបត្តិ​ម្ដងៗ មើល​ក្បួន​នេសាទ​មិនឃើញ​ទេ។

  3. បើខ្មែរមិន ជួយការពារគ្មាន ទេវតា​ ឯណា មកជួយនោះទេ

  4. ល្អបំផុត

  5. ពិតជាកាតព្វកិច្ច ដែលខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវការពារ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s