រកឃើញសាកសព ២៤នាក់ និង បំណែកកន្ទុយយន្ដហោះ Air Bus 330 របស់បារាំង


Tuesday, 09 June 2009 10:05

Divers recovering a huge part of the rudder of the Air France A330 aircraft: Air France crash: Investigators recover 29 bodies in total

Brazilian Navy divers recover a huge part of the rudder of the Air France A330 aircraft lost in midflight over the Atlantic ocean

មើលរូបភាពជាច្រើនទៀត

mkdl;éf¶TI 09 Exmifuna qñaM 2009 enH RkumGñkrukrkynþehaHdwkGñkdMeNIr 228nak; Edl)an)at; xøÜnkalBIéf¶TI 01 Ex mifuna qñaM 2009. eK)anrkeXIjsaksBGñkdMeNIr 24 nak; kñúgcMeNam 228 nak; EdlCiHelIynþehaH Airbus-330 .
RkumGñkrukrkrbs;RbeTseRbsIul )anrkeXIjknúÞyynþehaH k¾b:uEnþRb Gb;exµA enAminTan;rkeXIjenAeLIy . enAsl;ry³eBlEt 27éf¶ kñúgkar rukrkRbGb;exµArbs;ynþehaH esIl BIenHebIrkeXIjk¾vaKµanRbeyaCn_ edaysarEt Tinæn½yenAkñúgRbGb;exµA RtUvlubecaledaysV½y Rbvtiþ. eBlenHRkumGñkrukrkenAbnþ EsVgrksaksB nigRbGb;exµArbs;ynþ ehaH edIm,IbBa¢ak;BImUlehtu eFVI[ynþ ehaHCYbnUveRKaHfñak;.

Advertisements

About Bona

បណ្ដាញសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ចែករំលែក ពិភាក្សា ពីជ្រុងមួយនៃប្រទេសកម្ពុជា

Posted on June 9, 2009, in អន្ដរជាតិ. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s