សៀមប៉ុនប៉ងយក ប្រាសាទតាមាន់ធំ


តើអ្នកយល់យ៉ាងណា? សរសេរមតិអ្នក ដោយចុចត្រង់ add a comment

Advertisements

About Bona

បណ្ដាញសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ចែករំលែក ពិភាក្សា ពីជ្រុងមួយនៃប្រទេសកម្ពុជា

Posted on August 4, 2008, in ព័ត៌មានក្នុងប្រទេស. Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. ខ្ញុំជាឈាមខ្មែរម្នាក់ដែរខ្ញុំមានការឈឺរចាប់ខ្លាំងណាស់ដោយសារតែខ្មែរបាត់បង់ទឹកដោយសារស្នារដៃដឹកនាំរបស់លោក​ហ៊ុន​សែន​ជាពិសេសថ្ងៃទី​08​ខែ​កុម្ភះ​2010​ថ្មីៗនេះលោក​ហ៊ុន​សែន​មិនហ៊ានចូលមកកាន់ប្រាសាទតាមាន់ធំ​បានតែនិយាយរឿងឥតប្រយោជន៏ខ្លាំងបានតែប្រជាជនឈាមខ្មែរមនុស្សដូចលោក​ហ៊ុន​សែន​ចេះខ្លាច់ស្លាប់ដែរ?
    បើសិនជាលោក​ហ៊ុន​សែន​គិតថាប្រាសាទតាមាន់ធំជារបស់ឈាមខ្មែរហេតុអ្វីបានជាលោក​ហ៊ុម​សែន​ខ្លាចស្លាប់មិនហ៊ានចូលជាន់ទឹកដីរបស់ខ្មែរ?​លោក​ហ៊ុន​សែន​ជាមនុស្សខ្លាំងបានតែឈាមខ្មែរខ្លូនអេង

  2. សួរស្តី​ប្រីអ្នកអាន
    ​​​​​​នៅតាមជាយដែនដែលជាប់នឹងប្រទេសថៃគ្រប់កនែ្លងទាំងអស់សូមឧិ្យអ្នកដែលធើ្វការទាក់ទងនឹងប្រទេសជាតិត្រូវតែតាមដានអាពួកទាហានថៃឧិ្យច្បាស់លាស់ពីព្រោះអីតាមការសឹក្សារបស់ខ្ញ្ុំៗសងេ្កតឃើញថាលេខសំងាត់របស់ពួកវាគឺតែងតែតាមឆក់ឧិកាសយកដីកម្ពុជាជានិច្ចពិសេសតាមជាយដែនរបស់យើងកនែ្លងណាដែលមិនមានប្រជាជនរស់ន្វវទេកនែ្លងនោះវាងាយស្រួលនឹងយកណាស់សំរាប់ខ្ញុំជាកូនខ្ែមរមួយរូបមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ចំពោះរឿងប្រទេសជាតិរឿងដែលត្រូវសង្កត់ធ្ងន់គឺតាមជាយដែនហ្នឹងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឧិ្យម៉ែនទេនម៉ង់ម៉ាត់នឹងការងារ​​ជាពិសេសទាហានដែលជាអ្នកយាមហ្នឹងខំយកចិត្តទុកដាក់
    រឿងប្រាក់ខែនោះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់រាជរដ្ឋាភិបាលសូមឧិ្យជួយដំឡើងប្រាក់ខែឧិ្យទាហានផងឧិ្យកាន់តែច្រើនក៏តែល្អពីតិចអីលូវយើងបនែ្ថមឪ្យច្រើនជាងមុខ
    សូមអរគុណ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s