កម្ពុជា


[rockyou id=110011488&w=426&h=320]

Advertisements

About Bona

បណ្ដាញសម្រាប់ទំនាក់ទំនង ចែករំលែក ពិភាក្សា ពីជ្រុងមួយនៃប្រទេសកម្ពុជា

Posted on April 11, 2008, in កម្ពុជាក្រោម. Bookmark the permalink. Comments Off on កម្ពុជា.

Comments are closed.